Ochrana osobních údajů

 

1. Kdo je zpracovatelem Vašich osobních údajů?

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. se sídlem Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 908 718, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 33936/B (dále jen „Raabe“).

Svoje práva můžete uplatnit písemně poštou nebo e-mailem. Telefonicky je můžete uplatnit jen v případě odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, opravy osobních údajů, výmazu osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů a námitek vůči zpracování osobních údajů.

Svoje práva můžete uplatnit na těchto kontaktech:

Kontakt:

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Adresa:

Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08

E-mail:

raabe@raabe.sk

Telefon:

+421 2 32 66 18 50

 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme jen Vaše kontaktní údaje, a to jméno, příjmení a email.

 

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Zpracování pro marketingové účely

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely marketingu, pokud máme od Vás pro tento účel udělený souhlas.

Marketing zahrnuje především tyto činnosti:

  • výzkumy trhu a průzkumy spokojenosti,
  • posílání informačních emailů (e-news), obsahující články, zprávy a informace týkající se konkrétního projektu Erasmus+.

Poskytovaný souhlas pro marketingové účely je zcela dobrovolný, avšak je nevyhnutelný, abychom Vám informační emaily mohli posílat.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i částečně, písemně poštou, e-mailem nebo telefonicky na kontaktech:

Kontakt:

Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.

Adresa:

Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08

E-mail:

raabe@raabe.sk

Telefon:

+421 2 32 66 18 50

 

4. Jak dlouho máme uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání konkrétního projektu Erasmus+, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a po dobu následujících 5 let po ukončení tohoto projektu nebo do doby, než souhlas odvoláte.

 

5. Odkud osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás udělením souhlasu:

  • z posílání informačních emailů (e-news),
  • při využívání našich bezplatných služeb v rámci konkrétního projektu Erasmus+.

 

6. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely?

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již dostávat žádné informační emaily (e-news)? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

  • Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno, příjmení a email.
  • Uveďte, komu odvolání podáváte.
  • Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

Jakým způsobem můžete odvolání poslat?

Odvolání souhlasu můžete poslat poštou, emailem nebo provést telefonicky.

V případě informačních emailů (e-news), můžete souhlas odvolat též on-line, přímo v textu tohoto emailu, kliknutím na odkaz, který odvolání souhlasu se zasíláním těchto emailů umožňuje. V tomto případu bude Váš email z naší databáze automaticky odstraněn.

 

7. Používáme automatizované zpracování Vašich osobních údajů?

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci poskytování našich služeb nepoužíváme tzv. profilování, či automatizované zpracování.

 

8. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou především totožnost a kontaktní údaje zpracovatele, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávnění zpracovatelé, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme Vaše zastaralé, či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například email? Informujte nás prosím a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo osobní údaje zablokovali.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému zpracovateli, jiné společnosti, předáváme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné ani jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo napadnout automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracovávání osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení, nebo odstranění vzniklého nevyhovujícího stavu.

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky , se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

9. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?

Jednotlivá práva můžete uplatnit samostatně u Raabe, a to zavoláním na telefonní číslo +421 2 32 66 18 50 a objasněním Vašeho požadavku nebo emailem na adresu raabe@raabe.sk nebo písemně na korespondenční adrese Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Všechna oznámení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od Raabe?

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a vzhledem ke složitosti a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení lhůty včetně uvedení důvodu Vás budeme informovat.

 

10. Kdo může mít přístup k Vašim údajům?

K osobním údajům má přístup zpracovatel, jeho zaměstnanci a mohou ho mít také partneři konkrétního projektu Erasmus +.

Uvedení partneři jsou vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti tak, aby byl dodržen co nejvyšší standard právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů ve Slovenské republice.

 

11. Přehled vybraných právních předpisů upravujících problematiku osobních údajů

Evropský rámec:

  • Listina základních práv EVROPSKÉ UNIE

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Národní legislativa:

  • Ústava Slovenské republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Sb.)
  • zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

12. Kde nás můžete kontaktovat?

Pokud máte k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit v Raabe, a to zavoláním na telefonní číslo +421 2 32 66 18 50, emailem na adresu raabe@raabe.sk nebo písemně na korespondenční adresu Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Stav ke dni 09. 04. 2018.

 Česká nebo slovenská adresa