V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú (Hlavná iniciatíva – Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, 2010). Časť problému spočíva v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im...Viac...
Projekt prebieha pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universtität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte...Viac...
Intelektuálny výstup O2 – metodická príručka WORLD OF WORK Aktuálnym výstupom je prvá verzia metodickej príručky Človek a svet práce . Na základe internej evaluácie , ktorá sa uskutočnila od septembra do novembra 2016 v základných školách, a externej evaluácie nezávislými expertmi bude v...Viac...
V rámci projektu Človek a svet práce skončila etapa tvorby prvej verzie metodických materiálov. Po nej nasledovala fáza testovania a evaluácie prvej verzie tém partnerskými školami a nezávislými expertmi. V Českej republike testovali jednotlivé témy 7. základná škola a materská škola v Plzni a na...Viac...