Výsledky projektu

Výsledkami WOW projektu sú 4 intelektuálne výstupy ako aj organizácia školení pre školiteľov, kreatívne dielne a informačné stretnutia pre rodičov.

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY

  • Intelektuálny výstup O1WOW Správa o prieskume

WOW prieskum prebiehal v období od septembra do novembra 2015. Vedúci partner tejto aktivity, Západočeská univerzita v Plzni, pripravil a vyhodnotil prieskum vo forme dotazníka. Dotazníky vyplnila Západočeská univerzita v Plzni spolu s ostatnými piatimi partnermi – Dr. Josef RAABE Slovensko, Univerzita Stuttgart, Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, MiNe-MINT e.V., 7. základná škola s materskou školou Plzeň. Na základe výstupu O1 navrhli českí a nemeckí autori témy do metodickej príručky WORLD OF WORK.

Konečný výsledok, komplexnú správu o stave vzdelávacej oblasti WOW na Slovensku, v Česku a Nemecku môžete vidieť nižšie.

WOW Prieskum

  • Intelektuálny výstup O2 – metodická príručka WORLD OF WORK

Finálna verzia tlačenej verzie metodických materiálov (metodickej príručky) bola dokončená v júni 2017. Na základe internej evaluácie, ktorá sa uskutočnila v základných školách, a externej evaluácie nezávislými expertmi bola v prvej polovici roku 2017 metodická príručka upravená do svojej konečnej podoby. Autori zo Západočeskej univerzity v Plzni vytvorili 27 tém, z Univerzity Stuttgart 10 tém a z občianskeho združenia MiNe-MINT 9 tém.

Metodická príručka Technika

Počet strán:  752 
Formát: A4
Typ produktu: praktická lístkovnica s pracovnými listami

Autori: Univerzita Stuttgart (US), MiNe-MINT e.V. (MM),
Západočeská univerzita v Plzni (ZUP)

Jednotlivé témy sú písané ako projekt a obsahujú metodickú aj praktickú časť. Sú rozdelené na kapitoly: Drevo, kovy a plasty; Človek, technika a elektrina; Človek a práca; Rodina a domácnosť. Každá téma sa začína prehľadnou tabuľkou s dôležitými informáciami o názve tematického celku, odporúčanom ročníku, cieľoch projektu a rozvoji kompetencií aj o medzipredmetových vzťahoch. Spôsob spracovania tém má uľahčiť nielen prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania. Učiteľ s týmito materiálmi získa čas, ktorý môže využiť na individuálnu prácu so žiakmi. Súčasťou metodiky sú námety na praktické aktivity pre žiakov. Každá zo spracovaných tém obsahuje viac alternatív praktických činností a ďalších atraktívnych aktivít, aby bolo možné námet realizovať na každej škole, bez ohľadu na jej materiálne a technické vybavenie.

WOW videá sú výsledkom tvorivých dielní. 10 inštruktážnych videí, ktoré budú pomáhať učiteľom a žiakom pri praktických úlohách a aktivitách z metodickej príručky. Videá si môžete pustiť alebo stiahnuť z online platformy po zaregistrovaní a prihlásení na stránke.

Online platforma pre učiteľov, žiakov a okrajovo aj pre ich rodičov, obsahuje metodické materiály, inštruktážne videá, opisy a iné praktické materiály vrátane prepojenia na sociálne siete. Je súčasťou webstránky a je vytvorená ako voľne prístupný vdelávací material/zdroj. Metodické materiály a videá si môžete vytlačiť alebo stiahnuť, keď sa zaregistrujete a prihlásite na webstránke.

 

VZDELÁVANIE ŠKOLITEĽOV, TVORIVÉ DIELNE A INFORMAČNÉ STRETNUTIE PRE RODIČOV

Proces  demonštrácie, testovania a validácie metodickej príručky  sa začal v júni 2017  a prebiehal do konca novembra 2017. Mal niekoľko vzájomne prepojených častí.

Prvou časťou procesu bolo vzdelávanie školiteľov, na ktorom naši lektori: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.  (Západočeská univerzita v Plzni) a Mgr. Magdaléna Tošnerová (7. základná škola a materská škola Plzeň) vyškolili 19 učiteľov z rôznych škôl zo Slovenska a z Českej republiky v používaní metodickej príručky, ako aj v metodike vzdelávania ďalších učiteľov a výučby žiakov. Všetci vyškolení učitelia – školitelia v dotazníkoch prejavili 100 percentnú spokojnosť so školením.

Druhá časť procesu (október a november 2017) pozostávala z 85 tvorivých dielní, na ktorých  19 školiteľov vyškolilo 452 učiteľov a vyučovalo 609 žiakov zo Slovenskej a Českej republiky. 94,5% učiteľov a 96% žiakov v dotazníkoch uviedlo, že kreatívne dielne zlepšili ich zručnosti, úroveň kompetencií a vedomostí.

Na informačných stretnutiach sa s  metodikou sa zoznámilo  aj 389 rodičov. 99% z nich prehlásilo, že kreatívne dielne zlepšili ich povedomie o vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.